Uw apotheker(s):

J.J.M. Langendijk en S.A.G.M. van de Schootbrugge

Tel: 020 686 07 27

info@staatsliedenapotheek.nl

PRIVACY STATEMENT WEBSHOP

1.         ALGEMEEN

1.1.      Dit privacy statement is van toepassing op de webshop van Service Apotheek op shop.serviceapotheek.nl 

1.2.      De verantwoordelijke voor de Webshop is Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Almelo, kantoorhoudende aan De Weegschaal 14, 5215 MN ’s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06075135 (hierna: "Service Apotheek").

1.3.      Service Apotheek hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Service Apotheek behandelt de persoonsgegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (tot 25 mei 2018), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (vanaf 25 mei 2018) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1.4.      In dit privacy statement informeren wij u over hoe Service Apotheek met uw persoonsgegevens omgaat. Door gebruik te maken van de Webshop gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacy statement en de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin omschreven.


2.        
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1.      Indien u gebruik maakt van de Webshop worden uw persoonsgegevens verwerkt. Uw persoonsgegevens worden gebruikt door Service Apotheek voor het leveren van producten en/of het uitvoeren van de afgesproken dienst(en).

2.2.      Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor Service Apotheek en de noodzakelijke gegevens worden verstrekt aan (i) de partijen die in opdracht van Service Apotheek de logistieke dienstverlening  en aflevering van uw bestelling verzorgen, (ii) de partij die de hosting en technische ondersteuning van de Webshop verzorgt en fungeert als helpdesk voor de Webshop en (iii) de leverancier van het online betalingssysteem van de Webshop. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hiervoor omschreven, betekent dit automatisch dat u geen gebruik (meer) kunt maken van de Webshop.

2.3.      Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan uw apotheek, zodat uw apotheek kan besluiten ervoor te opteren uw bestelling af te wikkelen. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van dit privacy statement geeft u toestemming hiervoor. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hiervoor omschreven, betekent dit automatisch dat u geen gebruik (meer) kunt maken van de Webshop.

2.4.      Indien u toestemming heeft gegeven voor gebruikmaking van uw persoonsgegevens, is het op elk moment mogelijk om uw toestemming weer in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de helpdesk van Service Apotheek, door het sturen van een brief ter attentie van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Postbus 151, 5201 AD 's-Hertogenbosch, of door het sturen van een e-mail naar klantenservice@serviceapotheek.nl met het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen.

 

3.         VERZAMELDE GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

3.1.      Indien u via de Webshop producten wilt bestellen en een bestelling plaatst, worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Wij onderscheiden de volgende gegevens:

 1. Registratiegegevens: bij uw registratie voor gebruik van (onder meer) de Webshop worden de volgende gegevens vastgelegd: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, gebruikersnaam, gebruikerswachtwoord. Registratie voor gebruik van (onder meer) de Webshop is uitsluitend mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar; onder de 16 jaar kan alleen door de wettelijk vertegenwoordiger een account worden aangemaakt.
 2. Koopgegevens: de producten en diensten die u via de Webshop bij Service Apotheek koopt, bestelgeschiedenis, betaalgegevens.

 

3.2.      De registratiegegevens en koopgegevens zijn nodig voor het verlenen en het op niveau blijven verlenen van de aangeboden diensten en de administratieve afhandeling daarvan, zoals, maar niet beperkt tot:

 1. Uitvoeren van de koopovereenkomst: waarbij de noodzakelijke gegevens zullen worden gedeeld met (i) de partijen die in opdracht van Service Apotheek de logistieke dienstverlening  en aflevering van uw bestelling verzorgen, (ii) uw apotheek, zodat uw apotheek kan besluiten ervoor te opteren uw bestelling af te wikkelen, (iii) de partij die de hosting en technische ondersteuning van de Webshop verzorgt en fungeert als helpdesk voor de Webshop en (iv) de leverancier van het betalingssysteem van de Webshop.
 2. Belangrijke mededelingen: om u op de hoogte te houden van belangrijke mededelingen over de Webshop (wijzigingen algemene voorwaarden, dit privacy statement en ander beleid) en het doen van mededelingen met betrekking tot (nieuwe) producten en software-updates.
 3. Interne controle en onderzoek (audits): voor het (laten) uitvoeren van interne privacy‑/beveiligingsaudits.
 4. Statistiek.
 5. Wettelijke plicht: de verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

3.3.      Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor verzending van onze nieuwsbrieven, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen prijs meer stelt op onze nieuwsbrieven kunt u via uw accountinstellingen aangeven dat u deze niet langer wilt ontvangen of uw toestemming intrekken conform het bepaalde in artikel 2.4 van dit privacy statement.

3.4.      Aangezien de dienst  'Belangrijke mededelingen' voor ons van groot belang is voor uw interactie met ons, kunt u er niet voor kiezen om deze berichten niet te ontvangen.

3.5.      Service Apotheek werkt voor de Webshop onder andere nauw samen met de volgende partijen:

 1. Holland Pharma Exploitatie B.V. (logistieke dienstverlening en aflevering van uw bestelling);
 2. bij Service Apotheek aangesloten Service Apotheken (afwikkeling van uw bestelling);
 3. NControl B.V. als verwerker van uw online geregistreerde gegevens die uw gegevens namens en in opdracht van Service Apotheek verwerkt (hosting, technische ondersteuning en helpdesk);
 4. Ingenico Financial Solutions SA-NV (online betalingssysteem).

Wij informeren u hierbij dat in verband met uw bestelling uw persoonsgegevens die met name betrekking hebben op uw identiteit, woonplaats, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, bankkaart en bankrekeningnummers, of op de transacties die u aangaat of de betalingen die u uitvoert, worden verwerkt door Ingenico Financial Solutions SA-NV (hierna: "Ingenico FS") met als doel i) Ingenico FS in staat te stellen de overeenkomst met Service Apotheek na te komen, ii) het controleren op en beheren van fraude (bepalen van het risiconiveau van transacties, detecteren en managen van resulterende waarschuwingen), en iii) het naleven van de wettelijke verplichtingen van Ingenico FS krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en (iv) het opstellen van marktanalyses/statistieken, het analyseren van transactiegegevens en het verbeteren van de dienstverlening door Ingenico FS. Het verzamelen van uw persoonsgegevens is een verplichte eis voor deze doeleinden. Zonder deze persoonsgegevens kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en kan uw bestelling worden geannuleerd. We wijzen u erop dat Ingenico FS, statutair gevestigd te Woluwedal 102, 1200 Brussel en met ondernemingsnummer 886.476.763, de verantwoordelijke voor de verwerking is voor deze gegevens. Ingenico FS geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve in de volgende twee gevallen:

 1. Indien Ingenico FS de persoonsgegevens moet doorgeven aan zijn gelieerde bedrijven, onderaannemers of andere partijen waarmee Ingenico FS een contractuele relatie heeft en die diensten verrichten voor/ondersteuning bieden aan Ingenico FS in het kader van (i) de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en Ingenico FS, (ii) fraudepreventie en -beheer en (iii) de nakoming van de wettelijke verplichtingen van Ingenico FS krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De derden die diensten verrichten voor/ondersteuning bieden aan Ingenico FS met betrekking tot controle op fraude en fraudebeheer kunnen uw persoonsgegevens invoeren in hun eigen specifieke database(s) die zij gebruiken om voor een groot aantal merchants fraudepreventie- en -beheerdiensten te verrichten.
 2. Indien Ingenico FS wettelijk verplicht is bepaalde informatie of documenten door te geven aan de Nationale Bank van België, de Cel voor Financiële InformatieProcessing (CFI), vergelijkbare Belgische of buitenlandse instanties, of in het algemeen een gerechtelijke of bestuurlijke autoriteit, of een rechtshandhavings- of bestuurlijke autoriteit. Aan deze entiteiten worden alleen persoonsgegevens doorgegeven voor zover dat noodzakelijk of vereist is op grond van de geldende regelgeving.

Daarnaast kan fraude ook aanleiding geven tot de registratie van bepaalde persoonsgegevens over u in een specifiek bestand dat door Ingenico FS wordt beheerd. Het doel van een dergelijk bestand is het traceren van eerdere fraudegevallen, met name het leveren van informatie voor criteria die worden gehanteerd voor het beoordelen van transactierisico's en de voor dit doel gebruikte scoresjablonen. De registratie van uw gegevens in dit bestand kan er ook toe leiden dat u een hoger risiconiveau krijgt toegewezen in geval van een latere bestelling bij een merchant die klant is van Ingenico FS, met als gevolg dat deze bestelling kan worden geweigerd.

U bent gerechtigd uw persoonsgegevens in te zien en hebt het recht uw gegevens te bevragen en te corrigeren. Ook bent u gerechtigd om op grond van een geldige reden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Richt voor de uitoefening van deze rechten een schriftelijk verzoek (per aangetekende brief), gedateerd en ondertekend, aan de statutaire zetel van Ingenico FS (zie hierboven), of stuur een e-mail naar privacy@fs.ingenico.com en vermeld in die brief uw naam, adres en telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent en voeg een kopie bij van beide zijden van uw identiteitskaart of paspoort. U kunt de gegevens die u volgens uw lokale wetgeving niet verplicht bent te verstrekken, verbergen.

 

4.         BEVEILIGING

4.1.      Service Apotheek legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdend met onder meer de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging en de privacy risico’s.

4.2.      De Webshop kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Service Apotheek heeft geen zeggenschap over deze websites van derden of over de content op die websites. Service Apotheek is niet verantwoordelijk voor door u verschafte informatie tijdens een bezoek aan websites van derden en verwijst naar het privacy statement van de betreffende website.

 

5.         KINDEREN

5.1.      Service Apotheek vindt dat de privacy van kinderen online moet worden beschermd. Onder 'kinderen' verstaan wij minderjarigen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen of gebruiken niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Wij staan kinderen onder 16 jaar wel toe zich door een wettelijk vertegenwoordiger te laten registreren en door tussenkomst van deze vertegenwoordiger gebruik te maken van de Webshop.

 

 • 6.         DOORVERKOOP

6.1.      Service Apotheek zal uw persoonsgegevens die zijn vastgelegd ten behoeve van Service Apotheek nimmer verkopen aan derden. Eventuele derden die door Service Apotheek worden ingeschakeld conform het bepaalde in artikel 2.2 zijn gehouden aan geheimhouding en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

 

7.         COOKIES

7.1.      In de Webshop maken wij gebruik van 'cookies' . Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan de Webshop automatisch op uw apparatuur, bijvoorbeeld uw computer, wordt geplaatst. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over uw gebruik van de Webshop. Door cookies te gebruiken, kan de Webshop tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.

7.2.      Service Apotheek gebruikt diverse soorten cookies:

 1. Strikt noodzakelijke cookies (functionele cookies): cookies die gebruikers in staat stellen de Webshop te bekijken, te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van de Webshop niet worden gebruikt.
 2. Prestatie bevorderende cookies (analytische cookies): cookies waarmee Service Apotheek de Webshop kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de Webshop gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type zijn WebAnalytics-cookies. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet in herkenbare vorm aan derde partijen doorgegeven, anders dan de aanbieder van de betreffende software.

7.3.      Via de Webshop worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Google Analytics"-dienst. In verband met het gebruik van Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst/verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De instellingen "Gegevens delen met Google" en "Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden" zijn uitgezet.

Service Apotheek gebruikt Google Analytics voor de benodigde statistieken over het gebruik van de Webshop. Meer specifiek betreft het gegevens over:

 1. informatie over het type browser dat u gebruikt;
 2. wanneer en hoe lang u de Webshop bezoekt of gebruikt;
 3. gegevens van de webpagina's die heeft bekeken;
 4. uw IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 5. de hyperlinks die u heeft aangeklikt; en
 6. informatie over via welke weg u op de Webshop terecht kwam.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres wordt verwijderd met de functionaliteit 'Anonymize IP'. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Voor meer informatie verwijzen we naar het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

8.         BEWAARTERMIJN GEGEVENS

8.1.      De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang u zich heeft geregistreerd voor  gebruik van (onder meer) de Webshop. Daarna kunnen de verzamelde gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, in welk geval Service Apotheek ernaar streeft deze te bewaren in een vorm die het niet langer mogelijk maakt u te identificeren.

 

9.         UW RECHTEN

9.1.      U heeft de mogelijkheid om Service Apotheek te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Service Apotheek op 0800 555 43 21 of een e-mail sturen naar klantenservice@serviceapotheek.nl.

9.2.      U heeft tevens het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Service Apotheek in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10.       WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

10.1.    Service Apotheek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uiteraard melden wij wijzigingen in dit privacy statement ook in de Webshop.

 

11.       CONTACTINFORMATIE

11.1.    Indien u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacybeleid, kunt u ons bellen op 088 276 84 84, een brief schrijven naar Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Postbus 151, 5201 AD 's‑Hertogenbosch, of een e-mail sturen naar Service Apotheek op klantenbinding@serviceapotheek.nl.